admin/ júl 30, 2017/ O klube/ 0 comments

POHRONSKÝ RÁDIOKLUB, o. z.

OM3KPV

STANOVY

Článok 1. Právne postavenie

Pohronský rádioklub OM3KPV (dalej len klub) je v zmysle zákona dobrovoľným združením občanov za účelom uspokojovania ich záujmu v oblasti rádioamatérskeho vysielania. Klub je organizačným článkom Slovenského zväzu rádioamatérov.

Klub je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky. Sídlom klubu je Banská Bystrica a pôsobnosť je na Slovensku. Adresa: Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica, PO BOX 31, 974 05 Banská Bystrica.

Článok 2. Poslanie klubu

Klub si kladie za cieľ podporovať rádioamatérstvo, využívať túto činnosť na celospoločenský prospech, na humánne ciele a na rozvíjanie priateľstva medzi národmi. Klub zastupuje záujmy členov pred úradmi a organizáciami. Za účelom dosiahnutia cieľov klubu bude plniť tieto úlohy:

 • výchovu mládeže a nových členov v rádioamatérstve

 • organizovanie rádioamatérskej činnosti v Banskej Bystrici

 • realizáciu spoločných projektov, ako sú FM prevádzače, súťaže a pod.

 • reprezentáciu banskobystrického regiónu v pretekoch na KV i VKV

 • reprezentáciu Slovenska v medzinárodných pretekoch

Článok 3. Členstvo v klube

Členstvo v klube je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu. Členom klubu sa môže stať každý občan SR, starší ako 10 rokov, ktorý súhlasí so stanovami klubu, písomne požiada o členstvo a zaplatí členský príspevok. Maloletí (do 15 rokov) sa môžu stať členom klubu len na základe písomnej prihlášky podpísanej zákonným zástupcom maloletého. Prihláška musí obsahovať meno, dátum narodenia, adresu trvalého a prechodného bydliska a vlastnoručný podpis. Žiadosť o prijatie za člena klubu prijíma hospodár klubu a nového člena zapíše do zoznamu členov klubu. Dokladom o členstve je platný členský preukaz a zaplatené členské na daný rok. Vylúčený člen klubu môže byť prijatý na základe rozhodnutia členskej schôdze. Zahraničným členom sa može stať cudzí štátny príslušník, ktorý požiada o členstvo a zaplatí členský príspevok.

Členovia klubu majú právo:

 • po dosiahnutí 18 rokov voliť a byť volení do rady klubu a hlasovať na členskej schôdzi

 • zúčastňovať sa na činnosti klubu a využívať majetok klubu

 • zúčastňovať sa členských schôdzí klubu

 • žiadať radu klubu o skladanie účtov

 • podávať návrhy na zmenu stanov klubu

 • podávať návrhy na činnosť klubu

Členovia sú povinní:

 • dodržiavať povoľovacie podmienky

 • dodržiavať rádioamatérsky hamspirit a odporúčanie IARU

 • dodržiavať stanovy klubu

 • chrániť a ošetrovať majetok klubu

 • riadne si platiť členské príspevky klubu, vždy do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho kvartálu.

Členské práva v klube zanikajú nezaplatením členského príspevku na daný rok. Po zaplatení príspevku sú členské práva v klube obnovené.

Členstvo v klube zaniká:

 • na základe písomnej žiadosti. Vystupujúci je povinný vrátiť zapožičaný klubový majetok

 • vyškrtnutím pre neplnenie si členských povinností dlhšie ako jeden rok

 • vylúčením pre hrubé porušenie stanov klubu, ktoré musí schváliť členská schôdza klubu

 • úmrtím

Článok 4. Orgány klubu

Orgánmi klubu sú:

 • členská schôdza klubu

 • rada klubu

 • revízor klubu

Rada klubu a revízor sú volené orgány klubu a môžu odstúpiť len na členskej schôdzi klubu.

Členskú schôdzu klubu zvoláva rada klubu najmenej raz ročne. Na písomnú žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov klubu je rada klubu povinná zvolať mimoriadnu členskú schôdzu do 30 dní. Konanie členskej schôdze musí byť členom klubu oznámené najmenej 10 dní vopred. Na členskej schôdzi sa môžu zúčastniť všetci členovia klubu. Rada klubu môže schváliť účasť člena na členskej schôdzi aj prostredníctvom relevantných elektronických konferenčných technológií.

Členská schôdza:

 • volí a odvoláva radu klubu a revízora klubu

 • schvaľuje stanovy a zmenu stanov klubu

 • schvaľuje plán činnosti klubu na nasledujúce obdobie

 • schvaľuje správu revízora

 • stanovuje výšku členského príspevku klubu

 • schvaľuje správu o činnosti, správu o hospodárení, revíznu správu a rozpočet na nasledujúce obdobie

 • rozhoduje o zrušení klubu

Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím právom. Rozhodnutia členskej schôdze sú prijaté, ak pre ne hlasovala väčšina prítomných členov s hlasovacím právom. Rozhodnutie o zrušení klubu musí byť prijaté dvojtretinovou väčšinou členov klubu s hlasovacím právom. Pri rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu klubu. Z každej členskej schôdze musí byť vyhotovená písomná zápisnica.

Rada klubu je zložená z predsedu, podpredsedov a hospodára. Štatutárny zástupca klubu je predseda. Podpredseda klubu zastupuje predsedu vždy na základe poverenia predsedu klubu. Rada klubu organizuje činnosť klubu v období medzi členskými schôdzami a plní rozhodnutia členskej schôdze klubu. Rada klubu predkladá každej členskej schôdzi klubu správu o činnosti klubu a správu o hospodárení.

Rada klubu má právo:

 • riadiť činnosť klubu

 • zvolávať členskú schôdzu klubu

 • rokovať v mene klubu

Rada klubu zasadá podľa potreby a je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci členovia rady klubu. Podpredseda klubu vedie schôdzu rady klubu len s poverením predsedu klubu. Rozhodnutia rady klubu sú prijaté hlasovaním väčšiny členov rady klubu.

Predseda klubu je štatutárny zástupca klubu, je oprávnený používať pečiatku klubu, ktorú opatruje. Po prerokovaní a prijatí návrhov zmlúv v rade klubu uzatvára všetky zmluvy, riadi činnosť klubu podľa rozhodnutí rady klubu.

Podpredseda klubu zastupuje predsedu klubu v jeho neprítomnosti, ale konať môže len na základe poverenia predsedu klubu.

Revízor klubu je prácou zodpovedný členskej schôdzi klubu. Kontroluje hospodárenie klubu s financiami, hnuteľným a nehnuteľným majetkom klubu a plnenie uznesení členskej schôdze. Na každej členskej schôdzi predkladá revíznu správu.

Hospodár klubu vedie finančný denník klubu, zoznam zaplatených členských príspevkov, zoznam hnuteľného a nehnuteľného majetku a zoznam členov klubu. Je zodpovedný za vzťah klubu so štátnymi orgánmi a za platby klubu voči zmluvným partnerom. Opatruje všetky zmluvy a písomnosti klubu.

Článok 5. Hospodárenie klubu

Hospodárenie klubu sa uskutočňuje na základe rozpočtu schváleného členskou schôdzou klubu. Klub využíva na zabezpečenie svojej činnosti členské príspevky, príjem z vlastnej činnosti, dary a dotácie. Klub disponuje majetkom, ktorý nadobudol pri svojom vzniku a počas svojej činnosti. Klub nadobúda a obhospodaruje majetok všetkými spôsobmi, ktoré umožňuje právny poriadok SR. Klub ručí za záväzky iba majetkom, ktorým disponuje. Majetok klubu spravuje rada klubu.

Článok 6. Zánik klubu

Klub sa zruší na základe rozhodnutia členskej schôdze podľa článku 4. Po rozhodnutí členskej schôdze klubu o jeho zrušení, rada klubu zruší všetky zmluvy a zostatok majetku bude rozdelený podľa rozhodnutia členskej schôdze.

Článok 7. Záverečné ustanovenia

Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi normami SR. Tieto stanovy klubu boli schválené členskou schôdzou klubu dňa 28. júna 2017 a nadobudnú platnosť dňom zaregistrovania zmeny stanov klubu zaregistrovaných 12. decembra 2000 na Ministerstve vnútra SR.

V Banskej Bystrici dňa: 28. júna 2017, zaregistrované MVSR-sekcia verejná správa dňa: 8. augusta 2017

Stanovy Pohronského rádioklubu, o. z. OM3KPV

Leave a Comment