Pripomenutie 150 výročia narodenia Jozefa Murgaša

Pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Murgaša a 80. výročia jeho úmrtia v roku 2014, šiesti banskobystrickí rádioamatéri, Jozef Toman OM3MV, Ján Cibuľa OM7AW, Milan Cigler OM7SR, Rišo Tuček OM7RU, Milan Čunderlík OM7CM a Ľudovít Šajdík OM7AX nadväzovali rádioamatérske spojenia s úplne celým svetom. Na počesť tajovského priekopníka rádia, známeho po celom svete, dalo Literárno hudobné múzeum pri ŠVK v BB vytlačiť QSL lístky, ktoré predstavujú korenšpondenčné písomné potvrdenie rádioamatérskeho spojenia.

OM150JM "Jozef Murgaš"
QSL lístok ku príležitostnej rádioamatérskej značke OM150JM vydanej ku 150. výročiu narodenia Jozefa Murgaša

Na slovenských QSL lístkoch bola vyobrazená pamätná izba Jozefa Murgaša v Tajove so sprievodným textom v angličtine. Pre túto udalosť povoľovací orgán Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vydal dočasnú slovenskú rádioamatérsku volaciu značku OM150JM. Počas štyroch mesiacov sa pod značkou vykonalo skoro 10tis. spojení so 175 rádioamatérskymi krajinami. Do celosvetového odborného povedomia sa tak vďaka šiestim banskobystrickým rádioamatérom dostalo meno Jozefa Murgaša a jeho rodnej obce Tajov. Na to, aby sa do celého sveta rozdistribuovalo takmer 10.000 potvrdení o spojení vo forme lístkov, majú rádioamatéri premyslený dômyselný spôsob distribúcie lístkov na hmotnosť, prostredníctvom národných kancelárií, takzvaných QSL služieb, ktorý významne znižuje náklady rádioamatérov na QSL korendošpondenciu. Tento krásny reprezentačný výkon pre banskobystrický kraj a teda samotná distribúcia QSL lístkov s informáciou o našom významnom rodákovi, bola dotovaná z dôchodkov našich zanietených rádioamatérov v celkovej výške €255,61.

Galéria niektorých potvrdzujúcich QSL lístkov z celého sveta:

no images were found

Zoznam členov a sympatizantov Pohronského rádioklubu OM3KPV, o. z.

 1. Ing. Ivan Novotný
 2. Dr. Peter Kopernický
 3. Jozef Toman
 4. Peter Golembiovský
 5. Ivan Urda ml.
 6. Miro Urda
 7. Ján Cibuľa
 8. Ľudo Šajdík
 9. Maroš Čupka
 10. Milan Kašiak
 11. Bc. Jan Novotný
 12. Peter Kleskeň
 13. Paľo Kleskeň
 14. Jozef Soják
 15. Ing. Miloš Mesiar
 16. Milan Voskár
 17. Kamil Kollár
 18. Ing. Vlado Perešini
 19. Milan Urban
 20. Ing. Dušan Buda
 21. Ján Buda
 22. Ján Magnusek
 23. Milan Vosko
 24. Ing. Dušan Vatrál
 25. Betka Hnátková
 26. Bc.Peter Pastucha
 27. Vraťo Tůma
 28. Paľo Villiger

Výsledky Rádioklubu OM3KPV na rádioamatérskych pretekoch

Rádioklub OM3KPV, dosahoval tieto výsledky. Výsledky sú zaznamenané vrámci slovenského poradia. (PD -poľný deň, DR -deň rekordov)
1969 -PD 3.miesto (144 MHz)
1972 -PD 3. miesto (144 Mhz)
1973 -A1 Cont. 2. miesto, PD 5. miesto (144 Mhz)
1974 -PD 2. miesto, DR 2. miesto (144 MHz)
1976 -PD 2. miesto (144MHz)
1977 -A1 Cont. 10. miesto, DR 4. miesto (144MHz), 60. výročie VOSR 3. miesto (144 MHz)
1978 -A1 Cont. 5. miesto, PD 2. miesto (144 MHz)
1979 -A1 Cont. 6. miesto, DR 1. miesto (144 MHz)
1980 -PD 3. miesto, DR 3. miesto (144 MHz)
1981 -II. subreg. 1. miesto, PD 2. miesto (144 MHz)
1982 -PD 12. miesto, DR 1. miesto (144 MHz)
1983 -I. subreg. 2. miesto, DR 2. miesto (144 MHz), VKV 38 1. miesto, M-ZČSP 1. miesto (144 MHz)
1984 -PD 3. miesto (144 MHz)
1987 -PD 3. miesto (144MHz)
1988 -DR 6. miesto (144 MHz)
1990 -I. subreg. 1. miesto, II. subreg. 10. miesto (144 MHz)
1997 -II. subreg. 11. miesto, PD 9. miesto (144 MHz)
1998 -DR 7. miesto (144 MHz) pod značkou OM7T
1999 -PD 11. miesto (144 MHz), II. subreg. 4. miesto (144 MHz), 6. miesto (430 MHz) pod značkou OM7T
2000 -DR 7. miesto (144 MHz) pod značkou OM7T (najdlhšie spojenie pretekov na európskom kontinente so španielskou stanicou ED1VHF 2226 km!)
2001 -I. subreg. 13. miesto (144 MHz), 9. miesto (430 MHz), II. subreg. 7. miesto (144 MHz), 7. miesto (430 MHz), DR 13. miesto (144 MHz), 8. miesto (430 MHz)
2002 -PD 13. miesto (144 MHz), 10. miesto (430 MHz), DR 11. miesto (144 MHz), 7. miesto (430 MHz)
2003 -pre technickú poruchu na zariadení nebol výsledok publikovaný. V tomto roku to boli posledné preteky Rádioklubu OM3KPV pod kontestovou značkou OM7T z Krížnej

Zoznam pretekov nemusí byť úplný. Ide o možnú časť, ktorú sa po rokoch podarilo dohľadať.

Ing. Karol Dillnberger, OK3ID

„Po nás prídu mnohí, mladší aj lepší, lenže málokedy prídu prví“

Autorom tejto dobudúcna siahajúcej myšlienky je banskobystrický rodák Ing. Karol Dillnberger OK3ID (6. júna 1912-11. augusta 1996)

Jeho synovec pán Dušan Klimo prednedávnom poskytol verejnosti materiál o svojom strýkovi. Spomína, že málokto zo súčasníkov v meste pod Urpínom vie, že ich rodák bol medzinárodne uznávaným odborníkom, vynálezcom a priekopníkom vysielania televízie na Slovensku. Pod jeho menom je registrovaných vyše 40 patentov, viacero odborných knižných publikácií, stovky odborných článkov, recenzií a posudkov z oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Je nositeľom Zlatej medaily, najvyššieho vyznamenania svetoznámej firmy BOSCH. Počas vyše 60-ročnej profesionálnej činnosti na Slovensku i v zahraničí Ing. Karol Dillnberger popri vedeckej práci na SAV významnou mierou prispel k výchove generácií absolventov štúdia elektrotechniky na SVŠT a televíznych technikov. Karol Dillnberger pochádza z dvoch starých banskobystrických rodov. Dillnbergerovci patrili medzi spoluzakladateľov mesta Banská Bystrica. Je to stará evanjelická rodina, ktorá bola pri zakladaní tamojšieho evanjelického cirkevného zboru, v ktorom mali svoje pevné a trvalé miesto. Svedčia o tom nápisy v banskobystrickom chráme Božom, ako aj nápisy na pomníkoch na bystrickom evanjelickom cintoríne. Otec Eugen bol úradník a jeho otec Emil Dillnberger bol lekár a v tom čase popredný hygienik v c.-k. monarchii. Matka Elena pochádzala z klimovsko-kneppovského rodu.

Karol Dillnberger OK3ID so svojim ALT saxofónom
Karol so svojim ALT saxofónom

Detstvo, mladosť a najdlhšia časť Karolovej podnikateľskej činnosti sú úzko späté s Beniczkého domom na baskobystrickom hlavnom námestí. S vyznamenaním absolvoval štúdium rádioinžinierstva na Vysokom technickom učení v Brne. Popri elektrotechnike ovládal jemnú mechaniku, výrobnú technológiu, aj spracovanie plastov.

Mal študentský orchester, s ktorým si zarábal na štúdium, odborné knihy a prístroje pre svoje experimentovanie.

Zadný trakt Beniczkého domu, kde sídlila firma IDEIX
Zadný trakt Beniczkého domu, kde sídlila firma IDEIX

Jeho firmu IDEIX, ktorá mala sídlo v dvornom trakte rodného domu, mocnári vtedajšieho totalitného režimu znárodnili. Z Lučatína sa presťahovali v 52. roku na Dukliansku, dnešnú Lazaretskú ulicu v Bratislave, kde v 1-izbovom byte bývala celá 5-členná rodina. Spoluvytváral vedenie výskumného pracoviska pre elektrotechniku na Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Na SAV vykonával činnosti v oblasti izotopickej spektrometrie v Geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave, ako aj vo Farmakologickom ústave SAV.

Reklama IDEIX v časopise Krátke vlny
Reklama IDEIX v časopise Krátke vlny
Ing. Karol Dillnberger na SAV vo svojom laboratóriu
Ing. Karol Dillnberger na SAV vo svojom laboratóriu

V rokoch 1959-1963 založil a viedol centrálny výskum prijímacej televíznej techniky na Slovensku. Ako vedecký pracovník SAV upozornil na seba svojimi priekopníckymi prácami v elektrotechnike a najmä televízii. Jemu možno ďakovať, že televízny vysielač v Bratislave bol postavený na správnom mieste na Kamzíku a nie v strede mesta. Bol súčasne technickým komisárom a správcom vysielača v Banskej Bystrici a podliehali mu technicky všetky vysielače na Slovensku.

Ing. Karol Dillnberger v TV štúdiu
Ing. Karol Dillnberger v TV štúdiu

Viedol technickú skúšobňu rozhlasu a rádiokomunikácií, kde bol vedúcim výstavby televízie. Aj v lekárskej elektronike mal úspechy: zhotovil mnohé lekárske prístroje umožňujúce nové liečebné terapie.

Bol po celom svete známy ako úspešný rádioamatér, vyhrával medzinárodné súťaže, bol prvým Európanom počúvaným v USA na pásme 5 metrov, mal prvú otáčavú smerovú anténu a niekedy v roku 1935 založil prvý slovenský rádioklub -Pohronský rádioklub YMCA OK3AX., rádioklub pre rádioamatérov vysielačov.

Karol OK3ID na portejbli
Karol OK3ID na portejbli

Pôsobenie v tomto stredisku vyústilo do bohatej prednáškovej a publikačnej činnosti, ako na území Slovenska, tak aj v zahraničí. Výsledky svojej výskumnej činnosti publikoval v periodikách v NSR a USA. V 60. rokoch minulého storočia bol Ing. K. Dillnberger pre slobodumilovných obyvateľov Bratislavy a okolia najvyhľadávanejším odborníkom z oblasti televízie. On jediný poznal tajomstvo, ako umožniť príjem programov viedenskej televízie v Bratislave a na časti západného Slovenska. Svojím pričinením takto umožnil prísun informácií zo slobodného sveta, ktorých výsledkom bola aj zmena politickej klímy na jar r. 1968. V rokoch 1967 1977 presídlil do NSR, kde pôsobil ako výskumný inžinier vo firme BOSCH v odbore káblová televízia a spoločné antény. V tomto období podal vyše 300 patentových prihlášok, z ktorých viaceré firma využila, za čo mu bolo udelené najvyššie ocenenie Zlatá medaila tejto firmy. Aj počas posledných rokov svojho života, ktoré strávil v Bratislave, bol stále plný nových ideí a neúnavného, ba často priam fanatického pracovného zanietenia. Na výstave v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave v roku 2011 pod názvom Majstri ducha, osobnosti vedy a techniky na Slovensku, bol, hoci už po jeho smrti, poctený jemu venovaným samostatným panelom, dokumentujúcim jeho celoživotné dielo.

Pamätná tabuľa pre Ing. Dillnbergera
Pamätná tabuľa pre Ing. Dillnbergera

Kontakt

Sídlo:

Pohronský rádioklub OM3KPV, o. z., presná adresa klubu je zatiaľ v riešení,  Banská Bystrica

IČO: 378 20 672

Doručovacia adresa:

Pohronský rádioklub OM3KPV, o. z., PO BOX 31, 974 05 Banská Bystrica

Čestný predseda a vedúci operátor klubu:

Jozef Toman OM3MV, 0944-137 916, jozef.toman@om3kpv.club

Výkonný predseda klubu:

Peter Golembiovský OM7ASA, 0918-232 165, predseda@om3kpv.club

Bankový kontakt FIO banka:

IBAN: SK4083300000002901294690

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
 
CZK v Českej republike: 2901294690/2010
 

Stanovy Pohronského rádioklubu OM3KPV, o. z.

POHRONSKÝ RÁDIOKLUB, o. z.

OM3KPV

STANOVY

Článok 1. Právne postavenie

Pohronský rádioklub OM3KPV (dalej len klub) je v zmysle zákona dobrovoľným združením občanov za účelom uspokojovania ich záujmu v oblasti rádioamatérskeho vysielania. Klub je organizačným článkom Slovenského zväzu rádioamatérov.

Klub je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky. Sídlom klubu je Banská Bystrica a pôsobnosť je na Slovensku. Adresa: Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica, PO BOX 31, 974 05 Banská Bystrica.

Článok 2. Poslanie klubu

Klub si kladie za cieľ podporovať rádioamatérstvo, využívať túto činnosť na celospoločenský prospech, na humánne ciele a na rozvíjanie priateľstva medzi národmi. Klub zastupuje záujmy členov pred úradmi a organizáciami. Za účelom dosiahnutia cieľov klubu bude plniť tieto úlohy:

 • výchovu mládeže a nových členov v rádioamatérstve

 • organizovanie rádioamatérskej činnosti v Banskej Bystrici

 • realizáciu spoločných projektov, ako sú FM prevádzače, súťaže a pod.

 • reprezentáciu banskobystrického regiónu v pretekoch na KV i VKV

 • reprezentáciu Slovenska v medzinárodných pretekoch

Článok 3. Členstvo v klube

Členstvo v klube je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu. Členom klubu sa môže stať každý občan SR, starší ako 10 rokov, ktorý súhlasí so stanovami klubu, písomne požiada o členstvo a zaplatí členský príspevok. Maloletí (do 15 rokov) sa môžu stať členom klubu len na základe písomnej prihlášky podpísanej zákonným zástupcom maloletého. Prihláška musí obsahovať meno, dátum narodenia, adresu trvalého a prechodného bydliska a vlastnoručný podpis. Žiadosť o prijatie za člena klubu prijíma hospodár klubu a nového člena zapíše do zoznamu členov klubu. Dokladom o členstve je platný členský preukaz a zaplatené členské na daný rok. Vylúčený člen klubu môže byť prijatý na základe rozhodnutia členskej schôdze. Zahraničným členom sa može stať cudzí štátny príslušník, ktorý požiada o členstvo a zaplatí členský príspevok.

Členovia klubu majú právo:

 • po dosiahnutí 18 rokov voliť a byť volení do rady klubu a hlasovať na členskej schôdzi

 • zúčastňovať sa na činnosti klubu a využívať majetok klubu

 • zúčastňovať sa členských schôdzí klubu

 • žiadať radu klubu o skladanie účtov

 • podávať návrhy na zmenu stanov klubu

 • podávať návrhy na činnosť klubu

Členovia sú povinní:

 • dodržiavať povoľovacie podmienky

 • dodržiavať rádioamatérsky hamspirit a odporúčanie IARU

 • dodržiavať stanovy klubu

 • chrániť a ošetrovať majetok klubu

 • riadne si platiť členské príspevky klubu, vždy do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho kvartálu.

Členské práva v klube zanikajú nezaplatením členského príspevku na daný rok. Po zaplatení príspevku sú členské práva v klube obnovené.

Členstvo v klube zaniká:

 • na základe písomnej žiadosti. Vystupujúci je povinný vrátiť zapožičaný klubový majetok

 • vyškrtnutím pre neplnenie si členských povinností dlhšie ako jeden rok

 • vylúčením pre hrubé porušenie stanov klubu, ktoré musí schváliť členská schôdza klubu

 • úmrtím

Článok 4. Orgány klubu

Orgánmi klubu sú:

 • členská schôdza klubu

 • rada klubu

 • revízor klubu

Rada klubu a revízor sú volené orgány klubu a môžu odstúpiť len na členskej schôdzi klubu.

Členskú schôdzu klubu zvoláva rada klubu najmenej raz ročne. Na písomnú žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov klubu je rada klubu povinná zvolať mimoriadnu členskú schôdzu do 30 dní. Konanie členskej schôdze musí byť členom klubu oznámené najmenej 10 dní vopred. Na členskej schôdzi sa môžu zúčastniť všetci členovia klubu. Rada klubu môže schváliť účasť člena na členskej schôdzi aj prostredníctvom relevantných elektronických konferenčných technológií.

Členská schôdza:

 • volí a odvoláva radu klubu a revízora klubu

 • schvaľuje stanovy a zmenu stanov klubu

 • schvaľuje plán činnosti klubu na nasledujúce obdobie

 • schvaľuje správu revízora

 • stanovuje výšku členského príspevku klubu

 • schvaľuje správu o činnosti, správu o hospodárení, revíznu správu a rozpočet na nasledujúce obdobie

 • rozhoduje o zrušení klubu

Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím právom. Rozhodnutia členskej schôdze sú prijaté, ak pre ne hlasovala väčšina prítomných členov s hlasovacím právom. Rozhodnutie o zrušení klubu musí byť prijaté dvojtretinovou väčšinou členov klubu s hlasovacím právom. Pri rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu klubu. Z každej členskej schôdze musí byť vyhotovená písomná zápisnica.

Rada klubu je zložená z predsedu, podpredsedov a hospodára. Štatutárny zástupca klubu je predseda. Podpredseda klubu zastupuje predsedu vždy na základe poverenia predsedu klubu. Rada klubu organizuje činnosť klubu v období medzi členskými schôdzami a plní rozhodnutia členskej schôdze klubu. Rada klubu predkladá každej členskej schôdzi klubu správu o činnosti klubu a správu o hospodárení.

Rada klubu má právo:

 • riadiť činnosť klubu

 • zvolávať členskú schôdzu klubu

 • rokovať v mene klubu

Rada klubu zasadá podľa potreby a je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci členovia rady klubu. Podpredseda klubu vedie schôdzu rady klubu len s poverením predsedu klubu. Rozhodnutia rady klubu sú prijaté hlasovaním väčšiny členov rady klubu.

Predseda klubu je štatutárny zástupca klubu, je oprávnený používať pečiatku klubu, ktorú opatruje. Po prerokovaní a prijatí návrhov zmlúv v rade klubu uzatvára všetky zmluvy, riadi činnosť klubu podľa rozhodnutí rady klubu.

Podpredseda klubu zastupuje predsedu klubu v jeho neprítomnosti, ale konať môže len na základe poverenia predsedu klubu.

Revízor klubu je prácou zodpovedný členskej schôdzi klubu. Kontroluje hospodárenie klubu s financiami, hnuteľným a nehnuteľným majetkom klubu a plnenie uznesení členskej schôdze. Na každej členskej schôdzi predkladá revíznu správu.

Hospodár klubu vedie finančný denník klubu, zoznam zaplatených členských príspevkov, zoznam hnuteľného a nehnuteľného majetku a zoznam členov klubu. Je zodpovedný za vzťah klubu so štátnymi orgánmi a za platby klubu voči zmluvným partnerom. Opatruje všetky zmluvy a písomnosti klubu.

Článok 5. Hospodárenie klubu

Hospodárenie klubu sa uskutočňuje na základe rozpočtu schváleného členskou schôdzou klubu. Klub využíva na zabezpečenie svojej činnosti členské príspevky, príjem z vlastnej činnosti, dary a dotácie. Klub disponuje majetkom, ktorý nadobudol pri svojom vzniku a počas svojej činnosti. Klub nadobúda a obhospodaruje majetok všetkými spôsobmi, ktoré umožňuje právny poriadok SR. Klub ručí za záväzky iba majetkom, ktorým disponuje. Majetok klubu spravuje rada klubu.

Článok 6. Zánik klubu

Klub sa zruší na základe rozhodnutia členskej schôdze podľa článku 4. Po rozhodnutí členskej schôdze klubu o jeho zrušení, rada klubu zruší všetky zmluvy a zostatok majetku bude rozdelený podľa rozhodnutia členskej schôdze.

Článok 7. Záverečné ustanovenia

Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi normami SR. Tieto stanovy klubu boli schválené členskou schôdzou klubu dňa 28. júna 2017 a nadobudnú platnosť dňom zaregistrovania zmeny stanov klubu zaregistrovaných 12. decembra 2000 na Ministerstve vnútra SR.

V Banskej Bystrici dňa: 28. júna 2017, zaregistrované MVSR-sekcia verejná správa dňa: 8. augusta 2017

Stanovy Pohronského rádioklubu, o. z. OM3KPV

História značky OM3KPV

V roku 2016 sme si pripomenuli 65 rokov vzniku značky OM3KPV, ktorá bola vydaná v roku 1951 ako OK3OPV pre Krajské vojenské veliteľstvo v Banskej Bystrici. Pre jej nevyužitie bola v roku 1960 presunutá do Leteckých opravovní v Banskej Bystrici ako už OK3KPV, lebo v roku 1953 sa pre klubové stanice namiesto označenia O začalo vydávať K.

QSL OK3KPV to OK1KTA
QSL lístok OK3KPV pre stanicu OK1KTA zo spojenia 1. septembra 1979 na VKV pásme

Do roku 1960 mali LOBB povolenie pre klubovú stanicu len pre VKV pod značkou OK3UAL. Jej vedúci operátor bol Imrich Kimle OK3XO. Tento sa po zmene značky stal vedúcim operátorom aj na OK3KPV. Toto sa udialo po presťahovaní LOBB na Skuteckého ulicu z bývalých priestorov na Námestí SNP vo dvore Beniczkého domu. Tam bola pôvodne firma IDEIX Ing. Dillnbergera OK3ID z ktorej po znárodnení vznikli Letecké opravovne.

Pokračovať v čítaní „História značky OM3KPV“