Dôležité oznámenie pre záujemcov, ktorí chcú absolvovať rádioamatérske skúšky!

Oznámenie lehoty doručovania žiadostí o stanovenie termínu skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre I. polrok 2018

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) oznamuje lehotu doručovania žiadostí o stanovenie termínu skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre I. polrok 2018.
Žiadosti o stanovenie termínu skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre I. polrok 2018 je potrebné doručiť na poštovú adresu úradu, alebo do podateľne úradu najneskôr do 15. novembra 2017.
V prípade doručenia žiadostí po horeuvedenom termíne, úrad nemôže zaručiť vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia v požadovanom termíne.
Navrhované termíny skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre I. polrok 2018 budú posudzované podľa poradia v akom budú úradu doručené.

Ing. Milan Mizer
predseda skúšobnej komisie

Ďakujeme Gejzovi Steinhübelovi OM7AJK za zdieľanie dôležitej informácie!